NOIShanghai: Modern Music

From Music-China Wiki

Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Flyer

NOIShanghai: Modern Music


General Information

Time: 14:00 - 16:00, Jul 9, 2006

Venue: Yu Yin Tang, Shanghai

Entrance: 30 Yuan

Artists:

  • ZHANG Liming (Guangzhou) + LIN Zhiying (Shenzhen)
  • CHEN Wei (Hanghzhou) + JIN Shan (Hangzhou)
  • SUN Mengjin (Shanghai) + XÜ Cheng (Shanghai)
  • Torturing Nurse (Shanghai)
<SocialRewardingRatingOfArticles comment='true' popup='true'></SocialRewardingRatingOfArticles> <SocialRewardingRatingPoints></SocialRewardingRatingPoints> <SocialRewardingRecommend></SocialRewardingRecommend> <SocialRewardingReferences></SocialRewardingReferences> <SocialRewardingMostViewedArticles show='true'></SocialRewardingMostViewedArticles>

Personal tools